صندوق سرمایه گذاری مشاوران مالی

انواع تسهیلات

تسهیلات با حداقل 4 ماه خواب پول و حداکثر 24 ماه و حداقل 2 درصد سود بانکی

مهر1

حداقل موجودی 2 میلیون تا 10 میلیون زمان انتظار 4 ماه وام عطایی برابر مبلغ آورده 2درصد کارمزد دوره بازپرداخت 6ماه

مهر2

حداقل موجودی 2 میلیون تا 10 میلیون زمان انتظار 6 ماه وام عطایی برابر مبلغ آورده 2درصد کارمزد دوره بازپرداخت 12ماه

مهر3

حداقل موجودی 2 میلیون تا 10 میلیون زمان انتظار 8 ماه وام عطایی برابر مبلغ آورده 2درصد کارمزد دوره بازپرداخت 18ماه

مهر4

حداقل موجودی 10 میلیون تا 20 میلیون زمان انتظار 8 ماه وام عطایی برابر مبلغ آورده 2درصد کارمزد دوره بازپرداخت 24ماه

آرمان 1

حداقل موجودی 2 میلیون تا 10 میلیون زمان انتظار 6 ماه وام عطایی برابر مبلغ آورده 2درصد کارمزد دوره بازپرداخت 24ماه

آرمان 2

حداقل موجودی 10 میلیون تا 20 میلیون زمان انتظار 10 ماه وام عطایی برابر مبلغ آورده 2درصد کارمزد دوره بازپرداخت 36ماه

صندوق سرمایه گذاری مشاوران مالی

با کمترین مبالغ می توانید بخشی از یک سرمایه گذاری بزرگ داشته باشید
به طور خلاصه کار صندوق این است که :

مبالغ کوچک را جمع آوری می کنند و این سرمایه جمع شده رابه صورت تخصصی در پروژه های مختلف علمی و پژوهشی سرمایه گذاری می کند هرسودی که از بابت این فعالیت حاصل شد به نسبت سرمایه ی شما به سرمایه گذار تقسیم می شود

انواع سپرده ها

با انواع سپرده ها آشنا شوید و بهترین را انتخاب کنید لازم نیست معامله گر حرفه ای باشید چون حرفه ای ها برای شما کار می کنند
Uploaded image

بهار 1

حداقل موجودی 500 هزار تومان
سود سالیانه: 24 درصد
سود ماهیانه: 2 درصد
حداقل زمان سپرده 1 ماه است
سود ماهیانه به ازای هر یک میلیون تومان مبلغ 20 هزار تومان می باشد
Uploaded image

بهار 2

حداقل موجودی 1 میلیون تومان
سود سالیانه: 36 درصد
سود ماهیانه: 3 درصد
حداقل زمان سپرده 2 ماه است
سود ماهیانه به ازای هر یک میلیون تومان مبلغ 30 هزار تومان می باشد
Uploaded image

بهار3

حداقل موجودی 3 میلیون تومان
سود سالیانه: 48 درصد
سود ماهیانه: 4 درصد
حداقل زمان سپرده 3 ماه است
سود ماهیانه به ازای هر یک میلیون تومان مبلغ 40 هزار تومان می باشد
Uploaded image

بهار 4

حداقل موجودی 5 میلیون تومان
سود سالیانه: 60 درصد
سود ماهیانه: 5 درصد
حداقل زمان سپرده 4 ماه است
سود ماهیانه به ازای هر یک میلیون تومان مبلغ 50 هزار تومان می باشد
Uploaded image

بهار5

حداقل موجودی 10میلیون تومان 84 درصد سود سالیانه 7 درصد سود ماهیانه
حداقل زمان سپرده 6 ماه است
سود ماهیانه به ازای هر یک میلیون تومان مبلغ 70 هزار تومان می باشد
Uploaded image

بهار6

حداقل موجودی 20 میلیون تومان
سود سالیانه: 108 درصد
سود ماهیانه: 9 درصد
حداقل زمان سپرده 8 ماه است
سود ماهیانه به ازای هر یک میلیون تومان مبلغ 90 هزار تومان می باشد
Uploaded image

بهار 7

حداقل موجودی 30 میلیون تومان
سود سالیانه: 120 درصد
سود ماهیانه: 10 درصد
حداقل زمان سپرده 12 ماه است
سود ماهیانه به ازای هر یک میلیون تومان مبلغ 100 هزار تومان می باشد
Uploaded image

امید 1

حداقل موجودی 5 میلیون تومان
سود سالیانه: 48 درصد
سود ماهیانه: 4 درصد
حداقل زمان سپرده 2 ماه است
سود ماهیانه به ازای هر یک میلیون تومان مبلغ 40 هزار تومان می باشد
Uploaded image

امید2

حداقل موجودی 10 میلیون تومان
سود سالیانه: 60 درصد
سود ماهیانه: 5 درصد
حداقل زمان سپرده 4 ماه است
سود ماهیانه به ازای هر یک میلیون تومان مبلغ 50 هزار تومان می باشد
Uploaded image

امید3

حداقل موجودی 30 میلیون تومان
سود سالیانه: 84 درصد
سود ماهیانه: 7 درصد
حداقل زمان سپرده 6 ماه است
سود ماهیانه به ازای هر یک میلیون تومان مبلغ 70 هزار تومان می باشد
Uploaded image

اعتماد1

حداقل موجودی 50 میلیون تومان
سود سالیانه: 108 درصد
سود ماهیانه: 10 درصد
حداقل زمان سپرده 8 ماه است
سود ماهیانه به ازای هر یک میلیون تومان مبلغ 100 هزار تومان می باشد
Uploaded image

اعتماد2

حداقل موجودی 50 میلیون تومان
سود سالیانه: 120 درصد
سود ماهیانه: 10 درصد
حداقل زمان سپرده 8 ماه است
سود ماهیانه به ازای هر یک میلیون تومان مبلغ 100 هزار تومان می باشد
Uploaded image

ویژه سازمان ها(50 کارمند)

حداقل موجودی 1 میلیون تومان
سود سالیانه: 120 درصد
سود ماهیانه: 10 درصد
حداقل زمان سپرده 6 ماه است
سود ماهیانه به ازای هر یک میلیون تومان مبلغ 100 هزار تومان می باشد