قوانین واریز و برداشت از سپرده

زمان واربز از کیف پول به سپرده

تا قبل از ۱۵ هر ماه: اعمال ۱۶ همان ماه

تا قبل از پایان ماه: یکم ماه بعد

واریز سود :

ابتدای روز شانزدهم هر ماه

ابتدای روز یکم هر ماه

زمان واریز از درگاه به کیف پول :

زمان واربز وجه